piątek, 19 października 2012

Konkurs Wytwórni
Zapraszamy do udziału w konkursie na nową bajkę. 

Intensywnie poszukujemy historii lekkiej i wesołej, którą będziemy mogli udźwiękawiać, ożywiać, animować i bawić się przy niej wesoło.
Konkurs skierowany jest do każdego, kto ma ochotę zostać bajkowym pisarzem.Szukamy krótkiej historii, zamkniętej w formie podpisów do 30 klatek filmowych.
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada. Wysyłajcie je na adres
alicja.szulc@e.org.pl, w temacie: KONKURS WYTWÓRNIA BAJEK.
Obiecujemy nagrody i piękną multimedialną bajkę w zamian.
Wszystkie szczegóły w zamieszczonym poniżej regulaminie konkursu.

Alicja Szulc
Koordynator Wytwórni Bajek
P.S.: Pamiętajcie o naszych warsztatach w niedzielę 21
października, godz. 12.00 przy ul.Mokotowskiej 55 domofon 50.


Regulamin konkursu Wytwórni Bajek


I Postanowienia ogólne


1.   Organizatorem niniejszego konkursu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę“, z siedzibą w Warszawie (kod 00- 542), przy ul. Mokotowskiej 55/50, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego z numerem 0000084092, zwane w dalszej części Towarzystwem.
2.     Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiazuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
3.     Konkurs odbywać się będzie w dniach 20.10.2012 – 15.11.2012r.
4.     Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich pisarzy amatorów, bez względu na wiek.

II Zasady konkursu

1.   Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie krótkiego utworu literackiego, bajki(podpisy do ok. 30 slajdów: rysunków, klatek filmowych) oraz dostarczenie go do Towarzystwa w formie pliku tekstowego doc.
2.    Bajki należy przesłac formą mailową na adres alicja.szulc@e.org.pl, w tytule maila: Konkurs Wytwórnia Bajek.
3.      Termin nadsyłania bajek upływa 15 listopada 2012 roku.
4.   Z autorem zwycięskiej bajki zostanie podpisane osobne porozumienie, na mocy którego zostaną uregulowane kwestie wykorzystania bajki.
5.  Zgłoszenie bajki na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie jej podczas warsztatów, publikację na naszych stronach oraz  prezentację bajki na pokazach organizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”, oraz instytucji, organizacji, którym bajki będą udostępniane w celach promocyjnych lub edukacyjnych.
6.     Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
7.  Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 20 listopada 2012 r.
8.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi na ilość nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników publikując stosowną informacje na stronie internetowej Towarzystwa www.e.org.pl.
9.   Bajki udostępniane będą na licecji creative commons „uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska“.
10. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której bajka zostanie najlepiej oceniona. Jury przyznaje 3 nagrody równorzędne.
11.   Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.e.org.pl.
 12.   Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą mailową lub telefonicznie.
13. Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i mała liczbę, względnie niski poziom prac konkursowych.

III Nagrody

1.   Nagrodą w Konkursie jest możliwość opublikowania zwycięskiego opowiadania w formie bajki multimedialnej oraz płyta dvd z utrwalonym jego nagraniem, jak równieżnagroda w formie książki dla dzieci, oraz gadżetów Towarzystwa „ę“.
2.  Nagrody rzeczowe zostaną przyznane w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, natomiast bajka multimedialna zostanie opublikowana zgodnie z harmonogramem warsztatów (do wglądu na stronie bajkowanie.blogspot.com).
3.  Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcy oraz osobach wyróżnionych nagrodami pocieszenia na stronie internetowej www.e.org.pl, na co uczestnicy – przystępując do udziału w Konkursie – wyrażają zgodę.

IV Postanowienia końcowe

1.     Decyzje Organizatora Konkursu (Towarzystwo) oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
2.  Przystapienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
4.  Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadkach, o których mowa w pkt. II ust. 13 Regulaminu, jak również możliwość nie przyznania nagród z uwagi na niski poziom nadesłanych prac.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz